Make your own free website on Tripod.com
จังหวัดสงขลา น้ำตกโตนงาช้าง ทะเลสงขลา นครหาดใหญ สะพานติณสูลานนท
จังหวัดสงขลา
น้ำตกโตนงาช้าง
ทะเลสงขลา
นครหาดใหญ
สะพานติณสูลานนท์
ทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อจากจังหวัดสงขลาถึงพัทลุง มี
ความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุด 20-25 กิโลเมตร ทะเลสาบสงขลาจะเป็นน้ำจืดแต่
แต่จะกร่อยในช่วงที่ติดกับทะเล เนื่องจากทะเลสาบมีขนาดใหญ่มากจึงเป็นที่อาศัยของพืชและสัตว์น้ำ
นานาพันธุ์ รวมทั้งนกน้ำด้วย อุทยานนกน้ำคูขุด จึงเป็นที่ที่มีค่าแก่การเยี่ยมชม
อุทยานนกน้ำคูขุด จัดเป็นอุทยานนกน้ำที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย อยู่ในเขตอำเภอสทิงพระ ซึ่งห่าง
จากตัวเมืองสงขลา 55 กิโลเมตร ได้รับการประกาศ
เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสงขลา เมื่อวันที่ 19เม.ย.
2516 นับเป็นหนึ่งในหลายที่ของทะเลสาบสงขลาอัน
ควรค่าแก่การเดินท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเพื่อเพลิดเพลิน
กับธรรมชาติของทะเลสาบและการดูนก
สถานที่ บ้านคูขุด ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
เป็นพื้นที่หนึ่งของทะเลหลวง มีเกาะหลายเกาะ
เช่น เกาะหมาก เกาะนางคำเกาะบรรทมและเกาะ
กระ เป็นต้น ทะเลสาบแห่งนี้อดีตเคยเป็นน้ำจืด
แต่ปัจจุบันเป็นน้ำกร่อยหรือเค็ม