Make your own free website on Tripod.com
จังหวัดสงขลา น้ำตกโตนงาช้าง ทะเลสงขลา นครหาดใหญ สะพานติณสูลานนท
จังหวัดสงขลา
น้ำตกโตนงาช้าง
ทะเลสงขลา
นครหาดใหญ่
สะพานติณสูลานนท์
คำขวัญประจำจังหวัด
นกน้ำเพลินตา
สมิหลาเพลินใจ
เมืองใหญ่สองทะเล
เสน่ห์สะพานติณ
ศูนย์การค้าแดนใต
สงขลา  สงขลาเป็นจังหวัดชายแดนของประเทศไทย
จรดรัฐเคดาห์ของประเทศมาเลเซีย เป็นเมืองท่าและ
เมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ มีหลักฐาน
แสดงว่าเคยเป็นเมืองเก่าหลายแห่งทั้งิ ศิลปะ โบราณ
วัตถุ โบราณสถาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา
การละเล่นพื้นเมือง ที่เป็นมรดกทางวัตถุที่สำคัญของ
บรรพบุรุษ สงขลามีหาดทรายที่สวยงาม ทั้งน้ำตก และ
ทะเล และทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม สงขลามีชื่อใน
้ด้านการประมง และหาดใหญ่มีชื่อทางด้านการค้าและ
การขนส่ง

ต่อไปเราจะนำพาท่านไปท่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ในจังหวัด
สงขลา

     สวนสัตว์สงขลา ห่างจากตัวเมืองสงขลาประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นสวนสัตว์เปิดบนเนื้อที่ 911 ไร่ โดย มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ป่าของไทย แล้วคืนสู่ถิ่นกำเนิดเดิม
     ลักษณะภูมิประเทศของสวนสัตว์ มีภูเขาลูกเล็ก ๆ ถนนราดยางโดยรอบ และแยกชนิดสัตว์ ไว้เป็น
หมวดหมู่ มีสัตว์มากมายหลายชนิด ทั้งที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศและต่างประเทศ
     นอกเหนือจากสัตว์ป่าแล้ว สวนสัตว์สงขลายังมีจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดคือ จุดชมวิว ที่ซึ่ง
มอง เห็นทัศนียภาพของทะเลสาบสงขลาและ เกาะหนูเกาะแมวที่มีความสวยงามในอีกแง่มุมนึงได้
้และมีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย