Make your own free website on Tripod.com
สะพานป๋า
หน้าแรก
ทะเลสาบ
ทักษิณคดี
เกาะยอ
"นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่ 2 ทะเล สเน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้ "

 

 

สงขลา

    เป็นจังหวัดชายแดนของประเทศไทยจรดกับรัฐเคดาห์ของประเทศมาเลเซีย
เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้

   เป็นเมืองเก่าแก่มีศิลปะโบราณวัตถุโบราณสถาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาและการละเล่นพื้นเมือง ฯลฯ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ตกทอด ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษามากมาย

    มีพื้นที่ประมาณ 7,393.9 ตร.กม. แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ คือ อำเภอเมือง, หาดใหญ่, จะนะ, ระโนด, สทิงพระ นาทวี, บางกล่ำ, นาหม่อม, คลองหอยโข่ง, เทพา, สะบ้าย้อย,สะเดา, รัตภูมิ,สิงหนคร,ควนเนียงและ
กระแสสินธุ์