Make your own free website on Tripod.com
สะพานป๋า
หน้าแรก
ทะเลสาบ
ทักษิณคดี
เกาะยอ
"นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่ 2 ทะเล สเน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้ "
วิวยามสนธยา
อีกมุมหนึ่งเกาะยอ
เกาะยอ เป็นเกาะเพียงเกาะเดียวในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองสงขลา มีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลามีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 4,000 คน แบ่งเป็น 9 หมู่บ้าน มีองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลในด้านต่าง ๆ การเดินทางมายังเกาะยอมีสะพานติณสูลานนท์ 2 ช่วง เชื่อมเกาะยอกับฝั่ง อ. เมืองสงขลา และ อ.สิงหนครภายในเกาะยอมีถนนราดยางรอบเกาะยอ
ประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีวัด 4 วัด คือ
วัดท้ายยอ (วัดเก่าแก่ที่สุดและมีสถาปัตยกรรมทรงไทยพื้นถิ่นใต้ที่งดงาม) วัดเขาบ่อ (มีหินรูปช้างเชื่อกันว่ามีปาฏิหาริย์) วัดแหลมพ้อ (มีพระนอนใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขลา) และวัดโคกเปี้ยว

 
วัดแหลมพ้อ
วัดท้ายยอ