Make your own free website on Tripod.com
...WELCOME   TO   SONGKHLA...
 
 
 
แผนที่จ.สงขลา
...ทะเลสาบสงขลา...
           
 
 
   
         
              เป็นทะเลสาบธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย มีความยาวจากปากน้ำไปทางทิศเหนือประมาณ 80   กิโลเมตร
 ส่วนที่กว้างที่สุดประมาณ 20-25 กิโลเมตร           ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบน้ำจืดแต่จะกร่อยในช่วงที่ติดกับทะเล ตรงปากอ่าวในทะเลสาบมีเกาะอยู่หลายเกาะ
ที่สำคัญได้แก่ เกาะใหญ่   เกาะสี่ เกาะห้า เกาะแก้ว เกาะหมาก เกาะราย และเกาะยอ      นักท่องเที่ยวสามารถหาเรือท่องเที่ย
วในทะเลสาบได้  บริเวณท่าเรืออยู่หลังที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข หรือบริเวณตลาดสด  จะมีเรือหางยาวรับส่งตลอดวัน
 
           
ตราประจำจังหวัด
 
 ของฝาก
 

LinkไปยังWebsite อื่น