Make your own free website on Tripod.com
...WELCOME   TO   SONGKHLA...
 
 
 
แผนที่จ.สงขลา
 
เป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ส่วนหนึ่งของทางหลวง
หมายเลข 408 ช่วงแรก เชื่อมระหว่างชายฝั่ง
อำเภอเมือง สงขลา บริเวณบ้านน้ำกระจาย
กับชายฝั่งตอนใต้ของเกาะยอ ความยาวรวมเชิงสะพาน
ทั้งสองด้าน ประมาณ 1,140 เมตร ช่วงที่ 2 เชื่อ
มระหว่างฝั่งด้านเหนือของเกาะยอกับฝั่งบ้านเขาเขียว
ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 1,800 เมตร สะพานนี้เริ่
มก่อสร้างเมื่อ 26 มีนาคม 2527 และทำพิธีเปิดเมื่อ
วันที่ 25 กันยายน 2529 สะพานแห่งนี้กลายเป็น
จุดสนใจของนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมและ
รับประทานอาหารที่เกาะยอ
 
 
 
     
ตราประจำจังหวัด
 
 ของฝาก
 

LinkไปยังWebsite อื่น