Make your own free website on Tripod.com
สะพานป๋า
หน้าแรก
ทะเลสาบ
ทักษิณคดี
เกาะยอ
"นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่ 2 ทะเล สเน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้ "

   

 เป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 408 ช่วงแรก เชื่อมระหว่างชายฝั่ง อำเภอเมือง สงขลา บริเวณบ้านน้ำกระจาย กับชายฝั่งตอนใต้ของเกาะยอ ความยาวรวมเชิงสะพานทั้งสองด้าน ประมาณ 1,140 เมตร ช่วงที่ 2 เชื่อมระหว่างฝั่งด้านเหนือของเกาะยอกับฝั่งบ้านเขาเขียว ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 1,800 เมตร
สะพานนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อ 26 มีนาคม 2527 และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2529 สะพานแห่งนี้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมและรับประทานอาหารที่เกาะยอ