Make your own free website on Tripod.com
::นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสนห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้. ::
ตราประจำจังหวัด
หน้าแรก
เกาะยอ
สะพานติณฯ
ทะเลสาป

สถาบันทักษิณคดีศึกษา