Make your own free website on Tripod.com
สะพานป๋า
หน้าแรก
ทะเลสาบ
ทักษิณคดี
เกาะยอ
"นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่ 2 ทะเล สเน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้ "
เป็นทะเลสาบธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย มีความยาวจากปากน้ำไปทางทิศเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดประมาณ 20-25 กิโลเมตร ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบน้ำจืด แต่จะกร่อยในช่วงที่ติดกับทะเล ตรงปากอ่าวในทะเลสาบมีเกาะอยู่หลายเกาะ ที่สำคัญได้แก่ เกาะใหญ่ เกาะสี่ เกาะห้า เกาะแก้ว เกาะหมาก เกาะราย และเกาะยอ นักท่องเที่ยวสามารถหาเรือท่องเที่ยวในทะเลสาบได้ บริเวณท่าเรืออยู่หลังที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข หรือบริเวณตลาดสด จะมีเรือหางยาวรับส่งตลอดวัน
" ทะเลสาบสงขลา " เป็นชื่อของแหล่งน้ำที่มีความสำคัญในภาคใต้ ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนภาคใต้มาอย่างยาวนาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง " คนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา" "การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทะเลสาบสงขลาก็เหมือนหนึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาด้วย และเพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อทะเลสาบสงขลา
" ทะเลสาบสงขลา ทะเลแห่งชีวิตและวัฒนธรรม "
" A Lake of life and culture "